Bornsche Maten
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Snoek 6
  Snoek 6
  € 150.244,- v.o.n.
 • Vlierbes
  Vlierbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Aalbes
  Aalbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Snoek 4
  Snoek 4
  € 150.244,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Hoe gaat de toewijzing van een particuliere kavel in zijn werk?

 

Alle uit te geven kavels in de Bornsche Maten voor het zelf bouwen van een vrijstaande of halfvrij staande woning worden toegewezen aan de ingeschrevenen op de gemeentelijke lijst van kavelzoekenden in de kern Borne. De kavels worden op volgorde van de positie op de lijst aangeboden.

 

Lijst van kavelzoekenden

Ingeschrevenen op de gemeentelijke lijst van kavelzoekenden in de kern Borne worden uitgenodigd om door middel van een antwoordformulier hun voorkeur(svolgorde) voor een kavel aan te geven. Het ingevulde voorkeurformulier dient voor een uiterste datum binnen te zijn bij de productgroep grondbeleid, locatieontwikkeling en economische zaken.

Een kavel wordt gereserveerd op volgorde van de inschrijflijst. Op grond van de plaats op de inschrijflijst en de antwoordformulieren wordt een kavel aan een gegadigde toegewezen. Gegadigden worden uitgenodigd voor een verkoopgesprek op het projectatelier Bornsche Maten. Tijdens dit gesprek ontvangt de gegadigde een verklaring reserveringsvergoeding en een concept-koopovereenkomst.

Gegadigden die tijdens de verkoopprocedure tot een gewijzigde voorkeur komen, worden nadat alle verkoopgesprekken hebben plaatsgevonden opnieuw uitgenodigd om te onderzoeken of hun gewijzigde voorkeur kan worden ingevuld. Per gegadigde wordt maximaal één (reserve)optie toegewezen.

 

Toewijzing kavel

Na de toewijzing zal de kavel gedurende twee maand gratis worden gereserveerd. Voor kavels voor een 2^1 kap woning geldt een termijn van drie maand. In deze periode kan de optant werken aan de plannen voor de woning die hij/zij wil gaan bouwen en kan tevens de financiële haalbaarheid worden uitgezocht.

 

Verlenging reservering

Na de gratis reservering van kan de reservering met maximaal drie maanden worden verlengd door het ondertekenen van een verklaring reserveringsvergoeding. In deze periode kunnen plannen verder worden uitgewerkt en op basis hiervan kan een bouwvergunning aangevraagd worden.

 

Reserveringsvergoeding

Na ondertekening van de verklaring reserveringsvergoeding wordt de reservering definitief. De reservering op de kavel wordt verlengd voor een periode van maximaal drie maanden, tegen een wettelijke rentevergoeding op jaarbasis over de koopsom. De reserveringsvergoeding wordt berekend vanaf de datum waarop de verlengde reservering ingaat tot de dag van ontvangst van een schriftelijke annulering van de reservering door de aspirant-koper.

Wanneer tot aankoop van de kavel wordt overgegaan, wordt de reserveringvergoeding berekend tot de dag van ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst. In dit geval is over de reserverings-vergoeding 21% omzetbelasting verschuldigd.

De reserveringsvergoeding is verschuldigd indien de gereserveerde kavel bouwrijp is of vanaf de dagtekening van de brief waarin de gemeente de aspirant-koper bericht dat de grond bouwrijp is.

 

Aankoop kavel

Nadat de aspirant-koper heeft besloten tot aankoop van de kavel en de koopovereenkomst heeft getekend, zal door of namens het college van burgemeester en wethouders tot verkoop worden besloten. Dit is het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. De koper wordt uitgeschreven als kavel- en/of projectwoningzoekende voor de kern Borne.

De koper ontvangt één origineel ondertekende overeenkomst. Een afschrift van het verkoopbesluit en een afschrift van de ondertekende overeenkomst wordt verzonden aan de notaris. De notariële akte dient binnen één maand nadat het college besloten heeft tot verkoop te worden gepasseerd. Betaling van de resterende koopsom dient te worden voldaan voor de dag van de ondertekening van de notariële akte.

 

Afwijzing kavel

Indien een kavel wel is toegewezen aan een gegadigde, maar deze ziet af van koop, dan wordt de kavel toegewezen aan de eerstvolgende op de inschrijflijst die door middel van het antwoordformulier belangstelling heeft getoond voor die kavel en die nog geen andere kavel toegewezen heeft gekregen. Gegadigden kunnen afzien van de koop van de kavel zonder dat dat consequenties heeft voor de plaats op de inschrijflijst.

 

 

 

 

 


Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief